Privacy

1. Algemeen

De politiediensten van de geïntegreerde politie (federale politie en lokale politiezones) dragen de bescherming van de privacy hoog in het vaandel en verwerken de ontvangen of verzamelde persoonsgegevens heel zorgvuldig. 

Dit beleid beschrijft de wijze waarop deze website en de online formulieren (zijnde de forms voor de infosessie van 12 november en het contactformulier) persoonsgegevens verwerken, en dit met inachtneming van de transparantieplicht voorzien in de wetgeving inzake gegevensbescherming.  

De toepasselijke wetgeving ter zake is de volgende:

De Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (GDPR).

2. Wie zijn we?

Deze website is een site van de federale politie, vertegenwoordigd door het commissariaat-generaal. EY is de algemene beheerder van de website.

3. Wat is een persoonsgegeven?

Een persoonsgegeven is alle informatie waarmee een natuurlijke persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd, zoals een naam, adres, identificatienummer, IP-adres, nummerplaat, enz. 

4. Welke persoonsgegevens worden door ons verwerkt?

We verzamelen en verwerken enkel de persoonsgegevens die ons toelaten om u te informeren en/of te antwoorden wanneer u een online formulier (de forms voor de infosessie of het contactformulier) invult, of wanneer u op de pagina’s van onze website surft.  

De volgende gegevens worden door deze website verwerkt: 

  • persoonlijke identificatiegegevens (bv.: naam, voornaam,  enz.);
  • elektronische identificatiegegevens (bv.: IP-adres, cookies enz.);
  • gegevens over de interactie die u met ons heeft via onze website, toepassingen, e-mails enz.

5. Wat doen we met uw persoonsgegevens?

Er kunnen via deze website twee soorten verwerkingen van persoonsgegevens worden uitgevoerd:  

5.1 gebruik van cookies voor de raadpleging van de website en/of het verstrekken van informatie

De belangrijkste doelstelling van deze website bestaat erin informatie te verstrekken aan de burger. Daarom is het gebruik van functionele cookies (na toestemming) noodzakelijk om te zorgen voor de goede werking, beveiliging en globale analyse van de website vanuit gerechtvaardigde belangen (cfr. cookiesbeleid voor meer info over de soorten cookies en de bewaartermijnen). 

5.2 verzamelen van contactgegevens via verschillende formulieren

Wanneer u de politiediensten contacteert via de online formulieren of de website, dan moet u een reeks persoonsgegevens invullen zoals uw naam, e-mailadres enz.  

De politiediensten gebruiken uw persoonsgegevens om het doeleinde te bereiken waarvoor u uw gegevens verstuurde. Concreet betekent dit dat, wanneer u bijvoorbeeld, in het kader van een verzoek om inlichtingen, uw naam en e-mailadres meedeelt, deze gegevens niet zullen worden gebruikt voor andere doeleinden of om andere informatie te versturen, zoals een nieuwsbrief.  

NB: E-mails, met inbegrip van berichten afkomstig uit de online formulieren of de website, worden gedurende 1 jaar bewaard in de e-mailarchieven. U kunt zich verzetten tegen deze archivering door in elk bericht waarop uw aanvraag betrekking heeft, aan te geven dat u dit bericht wilt laten verwijderen eens de aanvraag werd afgehandeld. 

Op de website zelf worden de gegevens eveneens gedurende maximum 1 jaar bewaard.  

6. Bewaring van uw persoonsgegevens

Bij gebrek aan wetsbepalingen die een specifieke bewaartermijn bepalen, zullen de politiediensten uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor de doeleinden waarvoor de gegevens werden ingezameld.  

7. Wie heeft toegang tot de persoonsgegevens verzameld via de website?

De beheerder van de website (EY voor de cookies en het commissariaat-generaal voor de gegevens uit de online formulieren) verwerkt de persoonsgegevens die na gebruik van de website worden verzameld. 

Omwille van technische redenen zijn de gegevens eveneens toegankelijk voor EY, waar de website en de databank zich bevinden. Sommige gegevens worden eveneens verzameld door externe technische dienstverleners (Google Analytics / cfr. cookiesbeleid). 

In de regel worden de persoonsgegevens niet doorgegeven aan andere organisaties, behalve om de wettelijke verplichtingen na te leven of indien de gerechtelijke autoriteiten er uitdrukkelijk om vragen. 

Overeenkomstig sommige wettelijke verplichtingen kunnen de gegevens aan overheden, toezichtsorganen en andere derden worden doorgegeven, bijvoorbeeld in geval van vermoeden en/of poging tot opsporen van strafbare feiten, indien de gebruiker de gebruiksvoorwaarden van de website overtreedt of om het beleid inzake verwerking van persoonsgegevens te vrijwaren.  

8. Links naar websites van derden

Als u de link aanklikt om u voor de hackaton te registreren, dan komt u terecht op een website waar de federale politie niet verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens.  

9. Welke rechten heeft u en hoe kunt u ze uitoefenen?

9.1 Rechten van de betrokkenen

De betrokkenen (m.a.w. de personen wiens persoonsgegevens via de online formulieren of de website worden verwerkt) beschikken over meerdere rechten:

  1. recht op informatie: in het kader van de transparantieplicht zijn de politiediensten verplicht de betrokkene informatie te geven over de verwerking van zijn persoonsgegevens. Deze webpagina beoogt daaraan tegemoet te komen.
  2. recht op toegang: de betrokkene heeft het recht om de persoonsgegevens die betrekking hebben op hem en die hij via de website aan de politiediensten meedeelde, in te kijken.
  3. recht op verbetering: de betrokkene kan vragen om onjuiste of onvolledige gegevens te actualiseren of te verbeteren.
  4. recht op verwijdering: de betrokkene heeft het recht om onverwijld verwijdering te verkrijgen persoonsgegevens die betrekking hebben op hem. Dit recht is echter niet absoluut.
  5. recht op intrekken van de toestemming: wanneer de verwerking van de persoonsgegevens berust op toestemming, kan de betrokkene te allen tijde zijn toestemming intrekken. Dit recht kan echter worden beperkt.

9.2 Uitoefening van de rechten van betrokkenen

  • indien de verwerking bestaat uit het gebruik van cookies of het verzamelen van contactgegevens via een formulier, dan dient het verzoek te worden gericht aan de politiediensten via het online contact formulier;

De gebruiker van de website kan zich overigens ook richten tot het C.O.C. indien hij niet tevreden is met het antwoord van de politiediensten.

Het verzoek dient naar het volgende adres te worden verstuurd:

Controleorgaan op de politionele informatie
Leuvenseweg 48
1000 Brussel
E-mail: info@controleorgaan.be

10. Rechtsmiddelen

Onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte, kunt u een  beroep bij de rechter instellen, indien u van mening bent dat uw rechten niet worden nageleefd of dat een verwerking van uw persoonsgegevens een inbreuk vormt op de wetgeving inzake gegevensbescherming. 

11. Beveiliging van de gegevens

De politiediensten ondernemen alle nodige stappen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Ze zorgen ervoor dat uw gegevens onder meer worden beschermd tegen ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies of ongeoorloofde wijzigingen. Om de beveiliging en de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, hebben de politiediensten technische en organisatorische maatregelen getroffen. 

12. Verwerkingsverantwoordelijke en DPO (Data Protection Officer)

12.1 Verwerkingsverantwoordelijke

Voor verwerkingen uitgevoerd door de Federale Politie is de verwerkingsverantwoordelijke de Federale Politie, vertegenwoordigd door het commissariaat-generaal.

12.2 DPO (Data Protection Officer)

Opmerkingen en klachten met betrekking tot uw persoonsgegevens op de website kunt u overmaken aan de DPO.

Bijwerking van dit beleid

Dit beleid kan worden bijgewerkt en gewijzigd. Er wordt u dus gevraagd om het regelmatig te herlezen zodat u op de hoogte bent van de laatste bijwerkingen en wijzigingen.